ที่ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น20 อาคาร มหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ชมรมพยาบาลสี่เหล่าจัดการประชุมวิชาการประจำปีเรื่องบทบาทของพยาบาลทหาร/ตำรวจ กับการจัดการภาวะภัยพิบัติ (the roles of Thai Military and Police Nurses and Disaster management ) มี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบโล่รางวัล “คนดีศรีพยาบาลสี่เหล่า ” ให้กับผู้ทำคุณงามความดี ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม แด่อดีตผู้บริหารและพยาบาลที่ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน ประกอบด้วย กองทัพบก พล.ต.หญิง อัจฉรา อุไรเลิศ และพ.อ.หญิง คุณหญิง อำนวยพร โพธิสอน กองทัพเรือ พล.ร.ต.หญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ พล.ร.ต.หญิง บุญทวี จิตต์ชื่น กองทัพอากาศ พล.อ.ต.หญิง กรรณิการ์ นุตยะสกุล
พล.อ.ต.หญิง จำเนียร วงษ์ปา ส่วนตำรวจได้แก่ นางจิราพร เครือโสภณ พล.ต.ต.หญิง ชุติมา พันธุ์โกศล