ที่ลานกิจกรรมดนตรีจิตอาสา ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจากคณะผู้อบรมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 57 นำทีมโดย พล.ร.อ.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานคณะนักศึกษา และนายกุรดิษฐ์ จันทร์ศรีชวาลา สมาชิกวุฒิสภา เป็นจำนวน 1,400,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย”การพัฒนาการรักษาข้อเข่าด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง”

พล.ร.อ. สุกิตติ กล่าวว่า เพื่อนผู้อบรมในรุ่นเล็งเห็นถึงปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะอายุขัยเฉลี่ยของประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นที่ทราบกันดีว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง และเป็น 1 ใน 10 อันดับสูงสุด ของสาเหตุความพิการของโลก โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จึงจัดโครงการศาสนาก้าวต่อไปด้วยใจวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 57 บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์และนักบวชที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม มีความทุกขเวทนาในการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งนับเป็นประโยชน์และสร้างความสุขให้กับประชาชน รวมถึงการสานต่อศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป