ที่ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมวันนักกำหนดอาหาร (Asian’s Dietitian Day) ประจำปี 2562 ในธีมงาน “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)”  มี พล.ต.ต. สมชัย ตรีมธุรกุล นายแพทย์(สบ7) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานเปิดงาน  พ.ต.อ.หญิง ภิญญดา มานะวัชรเดช หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมให้แก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนในโรงพยาบาลตำรวจ เกี่ยวกับการบริโภคอาหารปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน รวมทั้งสื่อสารประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการควบคุมตรวจสอบ ตามนโยบายและมาตรการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ตลอดจนร่วมรณรงค์ลดขยะให้เป็นศูนย์ ส่งเสริมรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุ

ทั้งนี้ กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจมุ่งมั่นดำเนินการในตลอดรอบปีอย่างต่อเนื่อง สมาพันธ์สมาคมนักกำหนดอาหารเอเชีย (Asian Federation of Dietetic Associations: AFDA) ได้กำหนดให้วันที่ 19 กันยายน ของทุกปีเป็น Asian Dietitian’s Day เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพนักกำหนดอาหารในระดับภูมิภาคเอเชีย และความสำคัญของอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดภาวะโภชนาการที่ดีทั้งในประชาชนทั่วไป และในผู้ป่วย ทางกลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ จึงจัดกิจกรรมวันนักกำหนดอาหาร ประจำปี 2562
ท่ามกลางบรรยากาศภายในงานมีผู้ร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น เนื่องจากมีกิจกรรมมากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ช้อป ชม ชิม และอิ่มความรู้ อาทิ ช้อป ผักไฮโดรโปนิกส์สดๆจากฟาร์ม น้ำนมจมูกข้าว นมถั่วเหลือง อาหารทางการแพทย์ ข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ กระเป๋ารีไซเคิลเคลือบพลาสติก

ชมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ โดยชุมชนดอนกระต่าย และสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่ให้ประชาชนนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปใช้รดน้ำต้นไม้ ภายใต้แนวคิด รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ชิม เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ถั่วงอกกินง่ายสไตล์เฮลตี้ และ นวัตกรรมอาหารจากไข่ขาว เพื่อสุขภาพลาซานญ่าไข่ขาว และทาร์ตไข่ขาว อิ่มความรู้ จากการเสวนาในหัวข้อ  ” ขุดทองจากกองขยะ ” โดย น.ส.พีรดา ปฏิทัศน์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี (องค์กรภาคประชาชน) ภายใต้แนวคิดนโยบายของ พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกรู นายแพทย์ใหญ่ ที่มีเป้าหมายลดขยะประเภทพลาสติกในโรงพยาบาลตำรวจ  สุดท้ายเป็นหัวข้อ ” โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ” โดย พ.ต.ท.หญิง พรินทร์ดา หอมยก โภชนากร (สบ3) กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลตำรวจ และน.ส.นุชษรินทร์ เปรมใจ ผู้จัดการสาขา โรงพยาบาลตำรวจ

ขอบคุณข้อมูล  พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”