ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๒ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยเรียน 7 ปี ได้รับ 2 ปริญญา”  ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงลงพระนามให้นายกรัฐมนตรีประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้โรงพยาบาลตำรวจมีอำนาจหน้าที่สนับสนุนภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปี 2559 ในด้านการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลตำรวจจะเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ ปี 2563  สนองพระราชปณิธานของพระองค์

 

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ :  พ.ต.อ.หญิง​ ศิริกุล​ กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ​