ที่ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรม​ โครงการ “World AIDS Day getting to ZERO รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ กับ โรงพยาบาลตำรวจ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่ง ทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์ แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และเนื่องด้วยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้ วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531 เป็นต้นมา

คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจจึงถือโอกาสวันเอดส์โลก จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติปัญหาเอดส์ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการของโรงพยาบาลตำรวจ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรู้เรื่องโรคเอดส์และตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” หรือ “Communities Make The Difference” กล่าวคือ องค์กรชุมชนที่ทำงานด้านเอดส์มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ การร่วมมือร่วมใจกันจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเพื่อไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573
พล.ต.ต.หญิง พันวดี รัตนสุมาวงศ์​ นายแพทย์​ (สบ​ 6) โรงพยาบาลตำรวจ ประธานคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า สํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาเอดส์ของประเทศไทยมาตลอด มอบหมายนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตามกรอบของยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์เพื่อช่วยดูแลภาวะสุขภาพของกำลังพล ครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยกันยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยให้ได้ภายในปีพศ 2573 คณะกรรมการเอดส์ชาติตั้งเป้าหมายหลักไว้ 3 ประการ คือภายใน 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะสามารถ ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้เหลือปีละไม่เกิน 4,000 ราย ลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลง มากกว่าร้อยละ 90
การจัดงานในวันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตั้งแต่ การบรรยายในหัวข้อ Update AIDs และการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดย พ.ต.ท.จิรายุ วิสูตรานุกูล นายแพทย์ (สบ 3) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตำรวจ เดินรณรงค์แสดงพลังของบุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ และภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย การแสดงของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ “เลิกคุยทั้งอําเภอเพื่อเธอคนเดียว” ร่วมเต้น “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์กับโรงพยาบาลตำรวจ” ฟังดนตรีอันไพเราะจากบุคลากรของโรงพยาบาล อีกทั้งแจกถุงยางอนามัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนทางเดินและบน sky walk ท่ามกลางบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากหลาย ภาคส่วนด้วยกัน อาทิเช่น ผู้แทนจากสำนักงานเขตปทุมวันและศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ ภาคีเครือข่ายจากสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์(RSTA) ผู้แทนจากบริษัทอินโนลาเท็กซ์ โดยเฉพาะกิจกรรมการเดินรณรงค์ แจกถุงยางอนามัยให้กับประชาชนบริเวณท้องถนน ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

ขอบคุณข้อมูล : พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลตำรวจ
“ศูนย์กลางข่าวสาร ประสานฉับไว ใส่ใจประชาชน”