พักเรื่องราวร้อนมาสะท้อนเรื่องดีกันบ้าง

เนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจหลายสาขา ตอบแทนการทำงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

เป็นหน่วยงานและข้าราชการตํารวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ

แบ่งเป็น กลุมลักษณะงานในสวนสนับสนุนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ได้แก่ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มี พล.ต.ท.วิชิต ปกษา ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ

สถานีตํารวจที่ชนะเลิศการฝ ประกอบด้วย  สถานีตํารวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สถานีตํารวจภูธรหินซ้อน จังหวัดสระบุรี สถานีตํารวจภูธรบางละมุง จังหวัดชลบุรี สถานีตํารวจภูธรเกาะเปริด จังหวัดจันทบุรี สถานีตํารวจภูธรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  สถานีตํารวจภูธรช่องสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ  สถานีตํารวจภูธรน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สถานีตํารวจภูธรหนองฮี จังหวัดนครพนม

สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ สถานีตํารวจภูธรกองก๋อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีตํารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์  สถานีตํารวจภูธรหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ สถานีตํารวจภูธรเมืองเพชรบุรี  สถานีตํารวจภูธรลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม  สถานีตํารวจภูธรกะรน จังหวัดภูเก็ต  สถานีตํารวจภูธรบางสวรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีตํารวจภูธรสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สถานีตํารวจภูธรปะลุกาสาเมาะ จังหวัดนราธิวาส  สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ

กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ  กองบังคับการตํารวจน้ำ  กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว 3  กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 143  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14  อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วน าราชการตํารวจที่ทําหน้ที่านสอบสวน และผูทําหนาที่สอบสวนคดี ดีเด

พ.ต.อ.สมบัติ มาลัย ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปราม  พ.ต.อ.วสันต์ วิจิตพุทธิกุล ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล พ.ต.ท.วิจิตร ศรีตะชัย รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรท่าหิน จังหวัดลพบุรี พ.ต.อ.ชุมพล โพธิ์ศิริ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรอุบลราชธานี  ร.ต.อ.หญิง สินีนาฎ แสนเตชะ รองสารวัตร(สอบสวน) กลุ่มงานตรวจสอบสํานวนและคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 5

พ.ต.อ.สุทธิพงศ์ จันทร์พุฒ ผู้กำกับการ(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรกําแพงเพชร  พ.ต.อ.อภิชาติ วินิจพงศ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานตรวจสอบสํานวนและคดี กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 8 พ.ต.ท.ไพฑูรย์ อินทรบูลย์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรรวจภูธรละงู จังหวัดสตูล  และพ.ต.ท.ธีเดช สัจจานุรักษ์วงศ์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 ขออนุญาตพรุ่งนี้จะยกยอดมายกย่องเชิดชูกันต่อ