เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ พระองค์ทรงมีพระบรมราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจที่สำเร็จการศึกษานับเป็น รุ่นที่ 73  

ความว่า

ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจในวันนี้ ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจนับว่า เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันภัยแก่ประชาชน และธำรงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเพื่อรักษาความสงบสุขแก่บ้านเมือง

การจะทำงานในหน้าที่ของตำรวจให้ได้ผลสมบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยศรัทธา ความเชื่อถือ ทั้งของตนเอง และของผู้อื่น หมายความว่า ตำรวจจะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นในตนเองในงานที่ปฏิบัติ ในกฎหมาย ในชาติบ้านเมือง และในคุณธรรมความถูกต้อง

ทั้งต้องได้รับศรัทธาความเชื่อถือจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และสำคัญที่สุด คือ ประชาชนด้วย

ทุกคนจึงต้องปลูกฝังสร้างเสริมศรัทธาความเชื่อถือที่ถูกต้องให้แก่ตนเอง และประพฤติตนปฏิบัติงานให้ผู้อื่นศรัทธาเชื่อถือได้อย่างแท้จริง

ถ้าทำได้และรักษาไว้ให้ยั่งยืนได้ ภารกิจทุกอย่างก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จผลเป็นความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนพร้อมทุกส่วน

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ทุกคนมีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน และแก่ สถาบันตำรวจไทย 

ให้ธำรงยั่งยืนสืบไป