ทัพนักสืบของ “เดอะปั๊ด”

มีโอกาสขยับจัดทัพเต็มตัว

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คัดสรรขุนพลนอกเครื่องแบบขุมกำลังสืบสวนเต็มไม้เต็มมือ

อย่างน้อยได้เลือกคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งตามถนัด

พ.ต.อ.กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล  พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สระทองอ้อย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2  พ.ต.อ.คธา เกษรมาลา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 .ต.อ.เชิดพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 พ.ต.อ.บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง รองผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล

พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค  5 พ.ต.อ.เมฒาวัศ ประดิษฐ์ผล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นรองผู้บังคับการสืบสวบสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2  พ.ต.อ.วันชัย รณชาตชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 พ.ต.อ.สมบัติ หงส์ทอง รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 พ.ต.อ.สรัลพัฒน์ ยศสมบัติ รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2  พ.ต.อ.สุชีพ สุทธิราช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 6

พ.ต.อ.จักราวุธ บุญเรือง ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 พ.ต.อ.ชิตภพ โตเหมือน ผู้กำกับการกลุ่มงานการข่าว กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7  พ.ต.อ.ดิเรก ยศนนท์ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนบุรี เป็นรองผู้บังคับการการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 พ.ต.อ.ประวิทย์ สิทธิเรืองอรุณ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8  เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 พ.ต.อ.อลงกรณ์ สมาวุธ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดชายแดนใต้

พ.ต.อ.กษเดช จงพนาส ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ...นตภณ โพธิ์ ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค 7 เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ...จจา แสงชวล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองไหม จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ  กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ...เร สวรรณชาตร  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธารโต เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดชายแดนใต้  ...รกฤต จารนภทร ผู้กำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 5  ...ฎฐ ดอกไม ผู้กำกับการกลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน กองแผนงานอาชญากรรม เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี

 พ...ราย วานชก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  ...เฉลมเดช เฉลมวงศ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 2  เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระยอง  ...ชนนทร เดชชวะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก  ...ชนโชติ ฒนธนานพ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังขอนแดง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1  ... พรหมส ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา เป็นผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ...ทรงกลด โลหะศร ผู้กำกับการฝ่ายปกครองและกิจกรรม  ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร

...ธงรบ แจงจ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ...รเดช แจมแจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัชรบารมี จังหวัดพิจิตร เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก  ...นร ปรารถนาพร ผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 6 ...นภพล ขนยม ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 8 ...รนดร ดบรรจง ผู้กำกับการ(ประจำ)สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ...บรรพต เดชมา ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค เป็นผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 ...ญชา คลายนอย ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจรถไฟ เป็นผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2  พ...ปฏภาณ ประภสสร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

...ประวตร อเส ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดชายแดนใต้  ...ประเสริฐ ลยาวฒพงศ ผู้กำกำกับการสถานีตำรวจภูธรดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม ...ปรญญา าเจร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราด ...ปรญญา ณฑสวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ...ยว แกวมณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  ...พงศยะ วรรณพนธ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี  ...เชษฐ ไวยวนท ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี  ...ษฐ เศษวงศ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

...ษณ วงพรอม ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8   ...ภาณ เหลองสจจก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ...มานะ เดชาวรษฎ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดชายแดนใต้  ...ชรพนธ ญญาเนรมตด ผู้กำกับการกลุ่มงานพิจารณา 2  กองร้องทุกข์ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  ...โรจน พะลงเดช ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 ...ษฏ มะอกษร ผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้กำกกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1

...ศานต กรเกษม ผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ...ศิริกดิ์ สงพะโยม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่  ...เศกสรร ขประเสร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ...สมชาญ ณคนเง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา  ...สมศกดิ์ เต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ...สรกฤช นธศร ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  ...อภชาต ทธบ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 7  ...อรรถพร ยเล ผู้กำกับการกลุ่มงานข่าว กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ 8 ...อาสาฬห ถมยา ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1

...กฤศณฏฐ ธนศภณฏฐ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เป็นผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล   ...ฉลอง ตนภกด รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กำกับการกองซักถาม 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดชายแดนใต้  ...ตรดน เสนตรง รองผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสบอสวนตำรวจภูธรภาค 9  ...ดศกดิ์ รอดเข ประจำ (สบ 3) กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7  ...ฐพษฐ ตนอดมพล รองผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 เป็นผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7

...ษฎ ลตระกล รองผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 เป็นผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9  ... รเดช นทรลาด รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานตำรวจนครบาลวังทองหลาง เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา  ...เทพนม วรรณรตน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8  ... ธนว เสงส รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา  ...ชพงศ วงศฒนานวาศ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูรดงขุย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8   ...นพฤทธิ์ นทา รองผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

... ปรญญา ยเววา รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรภูพิงราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง  ...พนมศกดิ์ ระหงษ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรภูหลวง จังหวัดเลย เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเลย  ...นธเพชร เหลากเนดเพชร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี  ...ระ ศวพลยผล รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี  ...ภาค แสนพ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรกระติบ จังหวัดนครปฐม เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจรบุรี

...มาโนต หวงสู้ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบาลพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2  ...สรรเพชร สวรรณไตร รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล เป็นผู้กำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ...นต เกต รองผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ เป็นผู้กำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้ ...ทธ ญญาบาล รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อย เป็นผู้กำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3

...ขสนต เปาอนทร รองผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 เป็นผู้กำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศา กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 ...รกิจ ควนเคร รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย   ...ยะ เลศภญญา รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4

ส่วนจะขับเคลื่อนงานสืบสวนได้ดีแค่ไหน สมความตั้งใจของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข แม่ทัพระดับ อาจารย์ใหญ่นักสืบ มากเพียงใด

ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์