“มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน”

หมู่น้อยหน่า – ส.ต.ต.หญิง รุ่งนภาพร อุตะมะ รักษาราชการแทนผู้บังคับหมู่กองสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม สาวชาวเหนือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ปริญญาตรีคณะครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันกำลัง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จุดเริ่มต้นเข้าเป็นตำรวจ เธอเล่าว่า หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี ได้มีโอกาสเป็น outsourse  ให้ศูนย์เผ้าระวังเหตุการณ์และอาชญากรรม 191 จังหวัดน่าน กลายเป็นแรงบันดาลใจให้สอบแข่งขันเข้าบรรจุรับราชการตำรวจ ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.)ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อนที่จะมารักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่กองสนับสนุน กองบังคับการปราบปราม

เจ้าตัวได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับรวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดูแลภาพลักษณ์องค์กรในทุก ๆ ด้าน สื่อสารองค์กรเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ รวมไปถึง เผยแพร่ ผลงานการจับกุม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และเตือนภัยต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชาชนและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

ดังสโลแกนของหน่วยงาน คือ มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน

RELATED ARTICLES