ในพิธีพระราชทานธงชัยประจำโรงเรียนกองตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 3 ภาค 8 และพิธีสวนสนามใน วันตำรวจ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2497 ณ ลานพระราชวังดุสิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า

ตำรวจทั้งหลาย

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาประกอบพิธีมอบธงชัยประจำกองให้แก่กองโรงเรียนตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 3 และภาค 8 และร่วมงานสวนสนนามในวันสำคัญของตำรวจนี้อีกวาระหนึ่ง

ในการที่ได้มอบธงนี้ไป ข้าพเจ้าจักไม่กล่าวซ้ำดั่งที่ได้เคยกล่าวมาแล้วถึงความสำคัญของธงประจำกองว่ามีเพียงไร ควรพิทักษ์รักษาและเทอดทูนเพียงไร ผู้บังคับบัญชาของหน่วยที่ได้รับธงไปคงจะได้ชี้แจงให้ตระหนักในข้อเหล่านั้นต่อไป ข้าพเจ้าขะขอย้ำเตือนแต่เพียงว่า ขอให้แต่ละหน่วยเหล่านั้นสำนึกมั่นอยู่ในเกียรติและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติให้สมกับความไว้วางใจของข้าพเจ้าและของทางราชการที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยนั้น ขอให้ธงที่ได้มอบให้นี้จงนำศิริมงคลและโชคชัยมาสู่แต่ละหน่วยและกรมตำรวจสืบไป

ส่วนในกิจการของตำรวจโดยทั่วไปนั้น ในรอบปีที่แล้วมาก็ได้สังเกตเห็นความพยายามของทุกฝ่ายที่จะให้กิจการเจริญรุดก้าวหน้าไป ทั้งในด้านกำลังคน อาวุธยุทโธปกรณ์ และในด้านวิชาการ ซึ่งก็นับว่าเป็นการสมควรอยู่ แต่ทว่าเพื่อที่ตำรวจจะสามารถทำหน้าที่รับใช้ประชาชนได้ดี ตำรวจแต่ละคนจะต้องเป็นผู้มีศีลธรรมและจิตใจดี และพยายามประพฤติตนให้ดีเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนพลเมืองด้วยจึงจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน

จงพยายามละเว้นอบายมุข เช่น การเสพสุรายาเมาจนติดนิสัย เฉพาะอย่างยิ่งในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพราะสุราอาจทำให้ขาดสติและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งขาดความเคารพยำเกรงโดยทั่วไป จงลองนึกดูเถิดว่า ในเมื่อต้องปราบปรามผู้เมาอาละวาดหรือผู้ลักลอบเล่นการพนัน ถ้าตำรวจผู้ปราบปรามนั้นเป็นผู้เมาอาละวาด หรือเป็นนักเลงการพนันเสียเองอยู่เป็นประจำด้วยแล้ว ผู้ถูกปราบปรามจะมีความเกรงและเคารพได้อย่างไร

ข้าพเจ้าพอใจที่ได้ทราบอยู่เป็นเจตน์จำนงของผู้บังคับบัญชาชั้นผู้ใหญ่ที่จะพยายามฝึกฝนอบรมท่านเพื่อให้ได้รับความเคารพเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนด้วยแล้ว แต่ก็อยากจะขอฝากข้อคิดเหล่านี้ไว้แก่ตำรวจทุก ๆ คน เพื่อเตือนใจให้ต่างคนสำนึกมั่นในความสุจริตและหน้าที่ แล้วพยายามอบรมฝึกใจตนเองด้วย

เพื่อให้สมกับเป็นตำรวจที่ดีของบ้านเมืองและประชาชนต่อไป