พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2513 ณ กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันอังคารที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2514

พระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจอีกวาระหนี่ง

ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายตำรวจไทย ซึ่งจะเป็นทั้งกำลังและผู้นำในการพิทักษ์คุ้มครอง พร้อมทั้งเสริมสร้างความสงบสุข ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของประเทศและประชาชน

ข้าพเจ้าเชื่อว่า ขณะที่ท่านทั้งหลายต่างมีความรู้ความสามารถ มีความปรารถนาและมีจิตใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่ที่จะเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ด้วยความเข้มแข็งเสียสละและเที่ยงตรงให้ได้ผลดีที่สุด แต่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจให้บรรลุผลเลิศนั้น ความจริงมิใช่ง่ายนัก เป็นงานที่ตรากตรำและต้องสู้ด้วยความลำบากยากยิ่ง ทั้งมีอุปสรรคขัดขวางอยู่ตลอด

 อุปสรรคสำคัญที่คอยขัดขวางการปฏิบัติงานและความเป็นตำรวจของท่าน ได้แก่ สิ่งล่อใจ ได้แก่ คำหว่านล้อม พร้อมทั้งคำสบประมาทเย้ยหยัน ซึ่งอาจเปลี่ยงแปลงจิตใจอันใสสะอาดให้เป็นมลทินและชักนำให้ค่อย ๆ ถลำลงไปในความชั่ว หันเข้าประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดและเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างร้ายแรง

เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องสำรวมระวังตัว ต้องทำใจให้เข้มแข็งเด็ดขาด ต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของตำรวจไว้

ถ้าทุกคนต่อสู้เอาชนะได้ก็จะประสบความสำเร็จในการงาน ได้ชื่อว่าเป็น นายตำรวจที่แท้ จะเป็นแบบฉบับและตัวอย่างให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตามมากขึ้น ๆ และที่สุดจะเป็นผลให้สถาบันตำรวจเป็นสถาบันที่ผุดผ่องมั่นคงอย่างยิ่ง เป็นที่เชื่อได้แน่แท้ว่าจะอำนวยความสุขสงบและความยุติธรรมแก่ประชาราษฎร์ได้โดยสมบูรณ์