“ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนขอให้มั่นใจในการตัดสินใจของเรา” น สิยา สลับมาทำหน้าที่บนเวทีนาฏกรรมประจำวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565

ภารกิจเพิ่ม …00 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 ลงนามคำสั่งมอบหมายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รัฐศาสตรบัณฑิตรั้วโดม รับผิดชอบพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลอีกหน้าที่ …00 เหตุผลเดิมที่ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 42 รับผิดชอบหน้างานปริมาณมาก …00 เช่นเดียวกับ พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 41 ได้รับหน้าที่ช่วยกำกับดูแลงานป้องกันยาเสพติดในโครงการชุมชนยั่งยืนที่เป็นภารกิจเร่งด่วน

ส่งท้าย …00 สำนักงานกำลังพลอนุมัติให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการและรักษาราชการแทนในหน่วยต่างๆ เป็นครั้งคราว ไม่ขาดจากต้นสังกัด …00 ล้วนเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลื่อนยศก่อนเกษียณอายุราชการ …00 พล.ต.ท.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์ นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล พล.ต.ท.ชัยน์วัฒน์ อรัญวัตน์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ท.ปรีดา เปี่ยมวารี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 รักษาราชการแทนรองจเรตำรวจ พล.ต.ท.พรชัย เจริญวงศ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ท.พรหมณัฏฐเขต ฮามคำไพ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

พล.ต.ท.ภาณุ บุณศิริ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ท.ยุทธชัย พัวประเสริฐ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ท.รักษ์จิต หม้อมงคล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ท.วิชัย ลีวรรณนภาใส นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองแพทย์ตำรวจ พล.ต.ท.วีรพล กุลบุตร นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.สมัคร เสียงเลิศ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 รักษาราชการแทนรองจเรตำรวจ พล.ต.ท.อภิศักดิ์ เดชะคำภู นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

พล.ต.ต.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.หญิง ณัชธ์พรรุ้ง นันทโชคพานิช นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการสวัสดิการ พล.ต.ต.หญิง ทิว เพชรขัน นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการทะเบียนประวัติอาชญากร พล.ต.ต.นิวัติ โพธิ์พร้อม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร พล.ต.ต.พิศาล เอิบอาบ นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการข่าวกรองยาเสพติด พล.ต.ต.หญิง เพชราภรณ์ มงพลเมือง นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.วิเชียร ยันตรัตน์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง พล.ต.ต.วีรสันธ์ สนใจ นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พล.ต.ต.วีระวุธ ชัยชนะมงคล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พล.ต.ต.หญิง สุทิศา วุฒิธรวิทิต นักเรียนนายร้อยอบรม รักษาราชการแทนรองผู้บังคับการสวัสดิการ

พล.ต.ท.กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์ นักเรียนนายร้อยอบรม ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า พล.ต.ท.วรเศรษฐ วิทยกุล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36 ปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจสอบภายใน พล.ต.ท.สมบัติ หวังดี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ นักเรียนนายร้อยอบรม ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ พูลน้อย นักเรียนนายร้อยอบรม ปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ต.ธเนส ชาวนาทุ่ง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5   พล.ต.ต.มนตรี ด้วงปรึกษา นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39  ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

พล.ต.ต.วรยศ มุธุวรรณ นักเรียนนายร้อยอบรม ปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ต.วราพงษ์ ประเศรษโฐ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.วสันต์ อาษารอด นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ต.สมชาย เกิดช้าง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.สุทัศน์ มณสวัสดิ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 37 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ต.อนุชา จารุนัฎ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.อรินทร เดชาธรอมร นักเรียนนายร้อยอบรม ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ต.อัมพล วงศ์ใหญ่ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 ปฏิบัติราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6

เสียงอ่อย …00  พล.ต.ต.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ออกมายอมรับ “คลิปภาพหลุด” ถึงขั้นตอนนำศพของดารา แตงโม-ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ มาเปรียบเทียบกับใบพัดเรือ เป็นเหตุการณ์จริง …00  โอดครวญกระทบก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร ยอมรับเสียกำลังใจ เพราะทุกคนทำงานตามมาตรฐาน ยืนยันไม่ได้ข้อมูลออกจากสถาบันนิติเวชวิทยา …00  อารมณ์ไม่ต่างแชตหลุดข้อความ “ไอยรา 4” นามเรียกขาน พ.ต.อ.วรชาติ แสนคำ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 48 …00 ว่าด้วย “หนอนบอนไส้-สนิมเนื้อใน” บ่อนทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรสะท้อนปัญหาความสามัคคีและความไว้ใจในหน่วยที่มี “ไอ้โม่ง” ใส่กระโปรงรอแทงข้างหลัง

อาลัย …00   พลีชีพสังเวยแก๊งยานรก สมควรยกย่องวีรกรรม ด.ต.เอนก หอมเย็นใจ ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต …00 ส่วน  นายพักตร์ วารีนิล อายุ 40 ปี พ่อค้ายาเสพติดรายสำคัญถูกวิสามัญฆาตกรรมในที่เกิดเหตุ …00  พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 40 เดินทางไปเป็นประธานอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพอย่างสมเกียรติ …00 มี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นกัเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 39 ช่วยทำเรื่องปูนบำเหน็จตอบแทนครอบครัวตามระเบียบ …00 อีกบทเรียนอุทาหรณ์สอนตำราแลกด้วยชีวิตผู้พิทักษ์สันติราษฎร์น้ำดี

ตรงกันข้าม …00 ผิดกับอีกฝากโรงพัก ทำเอา พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 บัณฑิตลูกพ่อขุน ต้องสะบัดปากกาเชือด …00 พ.ต.อ.ยิ่งยส เขินอำนวย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 และ พ.ต.ท.ยศวีร์ สวัสดิ์โยธิน สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนนายร้อยอบรม เข้ากรุไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 …00 เซ่นพิษกรณี เพจเฟชบุ๊ก “กลุ่มสุพรรณบ้านเรา” ตีแผ่เรื่องราว เกี่ยวกับแม่และลูกสาว วัย 14 ปีที่ถูกเพื่อนของพ่อ “ล่วงละเมิดทางเพศ” กลางดึก แล้วฝ่ายผู้เสียหายเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม…00  มอบให้ พ.ต.อ.ธนากร สุวรรณศรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง

ลุยเงียบ …00 ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผู้บังคับการปราบปราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 46 คุมสำนวนคดีคนสนิท สมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารฉ้อโกงเงินวัด …00 พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 45 มือสอบสวนประจำหน่วยตำรวจติดอาร์มรวบรวมพยานหลักฐานอายัดทรัพย์มูลค่าหลายร้อยล้าน …00 เอาผิด นายอภิรัตน์ หรือ เนย ชยางกูร ณ อยุธยา อดีตเจ้าหน้าที่บริการโครงการพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  อาศัยช่องทางเป็นคนใกล้ชิด สมเด็จพระวันรัต ก่อนถูกดำเนินคดีหลายข้อหา …00

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ …00 ขอเรียนเชิญญาติมิตร พี่ เพื่อน น้อง และท่านที่เคารพนับถือ ร่วมอนุโมทนาบุญ เนื่องในพิธีอุปสมบท นพท.ณพวิทย์  วุฒิจรัสธำรง  บุตรชาย พล.ต.ท.ธนายุตม์ – คุณนภัสนันท์  วุฒิจรัสธำรงค์ ..00  วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เริ่มพิธีอุปสมบทเวลา 08.00 น.  ก่อนถวายภัตตาหารเพล เจ้าภาพเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ พัทธสีมาวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร …00  กรรมใดที่ผู้อุปสมบทได้ล่วงเกินด้วยกายกรรม มโนกรรม วจีกรรม ขอได้โปรดอโหสิกรรมและอภัยด้วย