พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อขับเคลื่อนและตรวจติดตามผลการดำเนินการให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องการดำเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมของนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ในพื้นที่ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการกับ พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พ.ต.อ.พัฒปกรณ์ ชั้นประเสริฐ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร และตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ มีการอบรมเครือข่ายประชาชนไปแล้ว 968 คน และในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการอบรมเครือข่ายประชาชนที่เป็นผู้นำและผู้มีบทบาทในสังคมทุกสาขาอาชีพ จาก 5 สถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร สถานีตำรวจละ 50 คน รวม 250 คน ทำให้ปัจจุบันมีเครือข่ายประชาชนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,218 คน ในห้วงวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565 หน่วยได้รับรายงานปัญหาที่ประชาชนเดือนร้อน จำนวน 31 เรื่อง

การติดตามขับเคลื่อนและเร่งรัดให้หน่วยดำเนินการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 29 เรื่อง ได้แก่ ปัญหาด้านสังคม เช่น สายเคเบิ้ลห้อยลงกีดขวางทาง ไฟส่องสว่างชำรุด น้ำมันรั่วไหลบนสะพาน จักรยานยนต์ขับเร็วเกินกำหนด พื้นที่ชุมชนเป็นเส้นทางเปลี่ยว  แก้ไขแล้วจำนวน 21 เรื่อง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน ปัญหาหนี้สิน ความยากจน บ้านเรือนได้รับความชำรุด การขาดแคลนที่ทำกิน ขาดสถานที่/ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพ แก้ไขแล้วจำนวน 4 เรื่อง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น วัชพืช ขยะมูลฝอย ผักตบชวาในแหล่งน้ำ ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก แก้ไขแล้วจำนวน 4 เรื่อง และอยู่ระหว่างหน่วยดำเนินการแก้ไข จำนวน 2 เรื่อง คือ ปัญหาสภาพที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม และปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก สภ.โคกขาม

พล.ต.ท.ประจวบฯได้รับฟังความคิดเห็น รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาเร่งรัดสั่งการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม พร้อมเผยว่า ผลการปฏิบัติของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่น่าพอใจในห้วงเวลาที่ผ่านมา ตามที่ได้สั่งการและขับเคลื่อนการช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

หลังจากนั้น พล.ต.ท.ประจวบ เดินทางลงพื้นที่พบปะเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพักโคกขาม เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการบ้านสานฝันแห่งรอยยิ้ม แจกถุงยังชีพให้ประชาชน สอบถามและรับฟังความคิดเห็น รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากเครือข่ายภาคประชาชนในชุมชนบ้านสันดาบ ตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหา โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน และระบบกล้องวงจรปิดที่โรงเรียนบ้านสันดาบ กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายของโรงพักเมืองสมุทรสาคร โรงพักโคกขาม โรงพักกระทุ่มแบน โรงพักบ้านแพ้ว โรงพักบางโทรัด และทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศให้เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่เพื่อประสานงาน และรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและประชาชนผ่านเครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกและประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้น พร้อมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด สำหรับสถานีตำรวจที่ยังมีผลการปฏิบัติน้อย ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ลงไปตรวจสอบ กำชับและกำกับดูแล ให้มีผลการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสนองนโยบายรวมไทยสร้างชาติและขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาลต่อไป