มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเกี่ยวกับงานสอบสวน

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรวง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งแนวทางการพิจารณาและมาตรฐานการลงโทษเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้ดุลพินิจเป็นแนวทางพิจารณาลงโทษอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรม

หวังให้สอดคล้องสภาพการทำงานของพนักงานสอบสวนในปัจจุบันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และส่งผลดีแก่ระบบงานสอบสวนในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เริ่มต้นจาก ความผิดเกี่ยวกับงานสอบสวน ขาดผัดฟ้องฝากขัง (พนักงานสอบสวนและผู้ที่ได้รับมอบหมาย) เกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเสียหายแก่ราชการ เช่น สามารถนำตัวมาฟ้องได้ หรือผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์  รวมทั้งคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งกรณี

ยอมให้นายประกันผ่อนชำระเบี้ยปรับ ระดับโทษ กักยาม 7 วัน ส่วนรับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแล้วไม่ลงเลขคดีตามระเบียบ ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี ทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญาล่าช้า ไม่มีเหตุอันควร ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี แต่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ล่าช้า และความเสียหายแห่งคดี

สอบสวนเพิ่มเติมล่าช้าจนพนักงานอัยการมีหนังสือเตือนหลายครั้ง หรือเตือนถึงผู้บังคับบัญชาการระดับสูง โดยไม่มีเหตุอันควร ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี ทำสำนวนการสอบสวนหรือสำเนาการสอบสวนสูญหายและเกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน หรือกักขัง 3 วัน ตามควรแก่กรณี

เลินเล่อทำให้มีการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา ระดับโทษ กักขัง 30 วัน

ทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา โดยไม่สอบสวนรายละเอียดหรือรวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอเป็นเหตุให้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน หรือกักขัง 3 วัน ตามควรแก่กรณี เป็นพนักงานสอบสวนหรือผู้บังคับบัญชายอมลดเบี้ยปรับให้นายประกัน หรือปรับต่ำกว่าสัญญาประกัน ระดับโทษ กักยาม 7 วัน

 

เป็นพนักงานสอบสวน หรือผู้มีอำนาจให้ประกันตัวผู้ต้องหา อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกันล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี เป็นพนักงานสอบสวนไม่ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือไปตรวจที่เกิดเหตุล่าช้า โดยไม่มีเหตุอันควร ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี

เลินเล่อปล่อยให้ผู้ต้องหาที่มีการอายัดตัวพ้นไปจากการควบคุมเป็นเหตุให้ท้องที่อายัดนำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีไม่ได้และเกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี แต่ต้องคำนึงถึงความเสียหายแก่ราชการ เช่น เป็นผู้ต้องหาในคดีอุกฉกรรจ์ หรือสามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้ภายหลัง

ไม่ส่งมอบสำนวนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้พ้นหน้าที่สอบสวน และเกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี แต่ต้องคำนึงถึงความล่าช้าในการส่งมอบ

เป็นผู้บังคับบัญชาผู้รับผิดชอบไม่ยินยอมรับมอบสำนวน หรือไม่ติดตามทวงถามสำนวนจากพนักงานสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งให้พ้นหน้าที่สอบสวนและเกิดความเสียหายไม่ร้ายแรง ระดับโทษ ภาคทัณฑ์ หรือกักยาม 3 วัน ตามควรแก่กรณี

หมายเหตุทิ้งท้าย นอกจากเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และจะส่งผลดีแก่ระบบงานสอบสวนในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ผู้บังคับบัญชาสามาถใช้ดุลพินิจพิจารณาลงโทษต่ำกว่าอัตราโทษที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงได้

หากเห็นว่า มีเหตุอันควรลดหย่อนสามรถพิจารณาลดโทษได้ แต่การลงโทษ “ภาคทัณฑ์” ให้ใช้เฉพาะกรณีการกระทำผิดเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนที่ยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษ “ทัณฑกรรม” หรือหากเห็นว่าเป็นกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย และมีเหตุอันควร “งดโทษ” ก็สามารถ “งดโทษ” โดยให้ทำ “ทัณฑ์บน”เป็นหนังสือ หรือ “ว่ากล่าวตักเตือน” ก็ได้

อย่างไรก็ตาม การกระทำผิดซ้ำในเรื่องเดิมที่มีการลดโทษหรืองดโทษไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาลดโทษหรืองดโทษได้อีก