ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามรับส่งมอบหน้าที่ มอบธง และตราประจำตำแหน่งให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไป ขึ้นแท่นรับการเคารพ และเดินตรวจแถวกองเกียรติยศ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 และพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 9 ก่อนเดินเข้าพิธีในห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ตร. มีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพียง

พล.ต.อ.สุวัฒน์กล่าวแสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ที่ได้แสดงผลงานเป็นดีเด่นให้ประจักษ์ต่อสายตามาโดยตลอด เชื่อมั่นว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำหน่วยได้อย่างสมศักดิ์ศรี และสัมฤทธิ์ผล เป็นประโยชน์แก่ทางราชการสืบไป

ด้าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์กล่าวว่า นับเป็นเกียรติยศและเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิต อย่างหาที่สุดมิได้ และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจักปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน ตามพระปฐมบรมราชโองการ ขอขอบคุณ พล.ต.อ.สุวัฒน์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ตลอดจนสติปัญญาในการปฎิบัติหน้าที่อย่างสุดกำลังความสามารถ และจะปฎิบัติหน้าที่โดยยึดหลักนิติธรรม และคุณธรรม ตามครรลองแห่งกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ ตลอดจนขบนธรรมเนียมที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม

ต่อมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ได้เดินออกจากห้องศรียานนท์ลงบันได้ลงมายังหน้าอาคาร 1 ระหว่างทางมี ชุดสยบไพรี และบูรพา 491 ตั้งแถวทำซุ้มปืนเพื่อให้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ ผู้เป็นเสมือนครูบาอาจารย์งานสืบสวนเดินรอดผ่าน ตลอดทางมีตำรวจทั้งชายหญิงยืนตั้งแถวพร้อมกับถือดอกกุหลาบมอบให้ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น ระหว่างทาง พล.ต.อ.สุวัฒน์ ได้สวมกอดกับเพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจด้วยความตื้นตัน ก่อนที่จะขึ้นรถออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปอย่างสมเกียรติ