ได้เวลาเอ่ยคำลา

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ถือโอกาสฝากข้อความออกวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย

เมื่อถึงกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายน 2565

ใจความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2565 ให้ พิทักษ์ 1 พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 พิทักษ์1 ขอเรียนว่า จากการที่ได้เริ่มเข้ามารับราชการตำรวจตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2526 ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้

รวมเวลาทั้งสิ้น 39 ปี 8 เดือน

พิทักษ์1 มีความสำนึกอยู่เสมอว่า ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของชีวิตการเป็นตำรวจ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความยุติธรรม การเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน การพิทักษ์ปกป้องสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ และทรงคุณค่า

การได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ถือเป็นเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ สูงสุดของชีวิต

“ในห้วงเวลา 2 ปี ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิทักษ์ 1 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากเพื่อนข้าราชการตำรวจ ทำให้การบริหารงานต่าง ๆเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลสำเร็จดังที่มุ่งหวัง”

 ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ในความมีน้ำใจไมตรี ความเสียสละอดทน การเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ และความทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ อันยังประโยชน์ให้เกิดกับพี่น้องประชาชน ประเทศชาติในฐานะของ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”

“การที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานร่วมกับพี่เพื่อนน้องตำรวจตลอดชีวิตการรับราชการ ถือเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นความทรงจำที่เป็นความสุข”

ที่ไม่สามารถหาซื้อหรือแลกมาด้วยสิ่งใด ๆ ได้

พิทักษ์ 1 จะขอจดจำ และระลึกถึงไปตลอดชีวิต

“ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในวันนี้ พิทักษ์1 ขอกราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพระราชทานพร ให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป