ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกเป็น กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 22 (4) (ก) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

สำหรับกรรมการข้าราชการผู้ทรงคุณวุฒิประเภท (ก) ตามกฎหมาย กำหนดไว้ 3 คน

คุณสมบัติผู้สมัครต้องเคยเป็นข้าราชการตำรวจระดับผู้บัญชาการขึ้นไป และพ้นจากความเป็นข้าราชการตำรวจเกิน 1 ปี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 24 แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

เปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565

ปรากฏว่า มีอดีตนายพลวัยเกษียณคนดัง พาเหรดยื่นใบสมัครอาสามาทำหน้าที่เป็น ตรายาง ในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจจำนวนทั้งสิ้น  22 ราย

ประกอบด้วย  พล...กรีรินทร์ อินทร์แก้ว นักเรียนนายร้อยอบรม พล...ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34  พล...ศรายุทธ พูลธัญญะ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36  พล...นพดล เผือกโสภณ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 35 พล...สุพร พันธุ์เสือ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 30 พล...อำนวย นิ่มมะโน นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 31

พล...เอก อังสนานนท์ นักเรียนนายร้อยอบรม พล...วินัย ทองสอง นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 32 พล...ศักดา เตชะเกรียงไกร นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34 พล...ปัญญา มาเม่น นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 32 พล...ชัยยง กีรติขจร นักเรียนนายร้อยอบรม

พล...เรวัช กลิ่นเกสร นักเรียนนายร้อยอบรม พล...พิศาล มุขแจ้ง นักเรียนนายร้อยอบรม  พล...สุเทพ เดชรักษา นักเรียนนายร้อยอบรม พล...ชัยณรงค์ เจริญไชยเนาว์ นักเรียนนายร้อยอบรม  พล...ศตวรรษ หิรัญบูรณะ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36 พล...พิสิฏฐ์ พิสุทธิศักดิ์ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 32

พล...วีระพงษ์ ทองวีระประเสริฐ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 33  พล...ชัยพร พานิชอัตรา นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 38 พล...สรศักดิ์ เย็นเปรม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 35 พล...รุ่งโรจน์ แสงคร้าม นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 34  พล...ปิยะ สอนตระกูล นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 31

กำหนดให้ข้าราชการตำรวจระดับ รองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 15 มีนาคม 2565  

หลังจาก พล...อนุชา รมยนันท์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจรวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกท่านเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรส่งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกและประกาศผลการเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดต่อไป

รักใคร ศรัทธาใคร คิดไว้ในใจแล้วเตรียมไปลงคะแนนตามสิทธิ