มูลนิธิแพทย์ศาสตร์ตำรวจถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ประกอบด้วย พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท. บุญเรื่อง ผลพานิชย์ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร และ ศ.แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล เข้าเฝ้าถวายสักการะเพื่อถวายรายงานผลการดำเนินกิจการของมูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2561-2565 มีรายละเอียดการดำเนินงาน ตั้งแต่ การบริหารงาน ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหาร   20 ท่าน  พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ และในระยะเวลาอันใกล้จะปรับเปลี่ยน ประธานกรรมการเป็น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลตำรวจ ในปี 2562 ถึงปี 2565 ที่อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด  มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลตำรวจ ไว้ใช้ในการป้องกัโควิดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เช่น การจัดหาหน้ากากอนามัย ชุด PPE เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูง ห้องคัดกรองผู้มีความเสี่ยง ( Modular Screening Unit ) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จัดตั้งโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ  ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ รวมทั้งจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มอบให้โรงพยาบาลตำรวจจัดฉีดให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร  คนขับโดยสารสาธารณะ และประชาชนทั่วไป

ในช่วงท้ายคณะกรรมการมูลนิธิยังได้ถวายรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของโรงพยาบาลตำรวจที่พัฒนาขยายศักยภาพ สร้างอาคารให้บริการทางการแพทย์หลังใหม่  สำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,660 ล้านบาท  ชั้นบนสุดจะเป็นพิ้นที่ของพระสงฆ์ที่อาพาธโดยเฉพาะและยังมีมีพิ้นที่สำหรับประกอบศาสนกิจ ห้องพระ ห้องพักสำหรับพิเศษพระภิกษุสงฆ์อาพาธที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการรักษาพยาบาล ห้องผ่าตัด และห้องพักผู้ป่วยทั่วไป และข้าราชการตำรวจ ปัจจุบันยังขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก ในปี 2565  มูลนิธิเข้ามาช่วยผลักดันในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เป็นจำนวน1,000 ล้านบาท อยู่ในระหว่างการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ตั้งคณะทำงานมูลนิธิร่วมกับคณะบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจจัดหา คาดว่าการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แล้วเสร็จในปี 2567 พร้อมกับการเปิดบริการของอาคารหลังใหม่

RELATED ARTICLES