เฟิร์นรัชนีกร รัตน์พลแสน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ตำรวจในอุดมคติของเฟิร์น ต้องเป็นตำรวจที่ทำงานซื่อสัตย์ ซื่อตรง สุจริต ไม่ลำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ช่วยเหลือรับใช้ประชาชนอย่างเต็มใจและจริงใจ มีความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายในการทำงาน ถึงเรียกได้เต็มปากว่า ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์