ทรายฐานิตา พิทักษ์วงษ์ บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 

ตำรวจคือ ด่านแรกของความยุติธรรม ในมุมมองของทราย ตำรวจมีบทบาทหน้าที่ในการดำรงซึ่งความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย เป็นที่พึ่งพาและช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุข อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีสายตาของประชาชนคอยมองอยู่ เพราะฉะนั้น การตัดสินใจทำอะไรก็แล้วแต่ ในฐานะตำรวจไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจประชาชน ขอแค่มองถึงความยุติธรรม ความถูกต้องตามกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของตำรวจเป็นสิ่งสำคัญก็พอ ประชาชนทุกคนย่อมเข้าใจ ถ้าท่านทำสิ่งที่ถูกต้อง