ปริมเปมิกา พฤทธิ์นที  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4 สาขาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำรวจในอุดมคติของปริมหรือคะ ต้องรักในงานที่ทำ มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีศีลธรรม จรรยาบรรณ กระทำการด้วยปัญญา มีความอดทน ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากค่ะ