นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ นายชลัยสิน โพธิเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พล.ต.ท. ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ นายแพทย์  สบ 8 โรงพยาบาลตำรวจ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และโฆษกโรงพยาบาลตำรวจ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และโรงพยาบาลตำรวจ  ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด และโรงพยาบาลตำรวจ จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลร่วมกันมาในอดีต แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาคารสถานที่ และหน่วยตรวจต่างๆ ในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ทำให้เกิดความสับสนในการรับบริการจึงได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดและให้มีผลสิ้นสุดลงทันที

บัดนี้ โรงพยาบาลตำรวจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลฉบับใหม่ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการให้บริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจมีหน้าที่ดูแลข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะในเรื่องยาเสพติด รวมทั้งประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดยังมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้แก่ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 6,000,000 บาท

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ในครั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด และโรงพยาบาลตำรวจ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เข้าถึงการบริการสาธารณสุขที่ได้มาตราฐานและครบวงจรด้านส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประชาชนทั่วไป จึงมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้เป็นจำนวนมาก

ด้าน พลตำรวจโท วิฑูรย์ นิติวรางกูร นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติดที่สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลเองมีภารกิจในการดูแลข้าราชการตำรวจ และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง 2 หน่วยงานก็มีความเกื้อกูลกันด้วยดีเสมอมา การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จะทำให้การทำงานและให้คนไข้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น