วันก่อน ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  แสดงผลงานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทย

The Colours of Africa 2019 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ บริเวณลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ภายในงานมีกิจกรรมเปิดเวทีสนทนาการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของกองทัพไทยในทวีปแอฟริกา มี น.อ.สุรสันต์  คงสิริ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร  เป็นผู้ดำเนินรายการ บรรยายเกี่ยวกับภารกิจด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และมีผู้ที่ผ่านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในพื้นที่ประเทศในทวีบแอฟริกามาเป็นวิทยากรร่วมการสนทนาด้วย

ประกอบด้วย น.อ.พีระพงษ์  ชูภักดี ผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม สำนักวางแผนการฝึกร่วม น.ต.หญิง อรพิม ภักดีสงคราม กองแผนและโครงการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  และ พ.ต.ท.หญิง วิภาดา  มาตแย้ม สารวัตรกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หลายคนนำประสบการณ์ความประทับใจในภารกิจรักษาสันติภาพในทวีปแอฟริกาช่วงเวลาที่เป็นตัวแทนกองทัพไทยไปปฏิบัติงานร่วมสหประชาชาติ

โดยเฉพาะ พ.ต.ท.หญิง วิภาดา มาตแย้ม ผู้หนึ่งที่ได้รับเชิญในฐานะตำรวจหญิงไทยที่เคยไปทำงานด้านการรักษาสันติภาพ เล่าว่า มีโอกาสเป็นหนึ่งในจำนวนตำรวจไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเดินทางไปเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในพื้นที่ประเทศเซาต์ซูดานเมื่อปี 2556

มีหน้าที่ช่วยเหลือให้คำแนะนำ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานของตำรวจท้องถิ่น

ท่ามกลางภาวะความขัดแย้งจากวิกฤติภัยการสู้รบเป็นสงครามกลางเมืองในซูดานใต้

“ประชาชนต้องหนีเข้ามาหลบภัยในพื้นที่ของยูเอ็น ทุกคนต้องทำงานหนักในฐานะตำรวจยูเอ็นที่ต้องคุ้มครองชาวซูดานใต้ให้มีชีวิตรอดปลอดภัย ตลอดช่วงทำงานมีความเสี่ยงเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ช่วงสถานการณ์ที่อันตราย เช่นเดียวกับชาวพื้นเมืองที่มาหลบภัยกับยูเอ็น” เธอว่า

 “แต่สิ่งที่ได้กลับมา คือ ความทรงจำอันทรงคุณค่าจากการได้ไปทำงานในพื้นที่ลำบากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์”  

          เป็นความภาคภูมิใจของนายตำรวจหญิงคนหนึ่งตัวแทนประเทศชาติ