ที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ  พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เปิดกิจกรรม Open Day 2019 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 โดยจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2563 จำนวน 32 คน
เนื่องด้วยโรงพยาบาลตำรวจเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักให้กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความพร้อมทั้งในด้านการเป็นสถาบันการแพทย์ระดับตติยภูมิที่จะสนับสนุนการฝึกทักษะวิชาชีพของนักศึกษาแพทย์ให้มีความเป็นเลิศและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ขั้นสูงให้กับนักศึกษาโดยมีคณาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่พร้อมดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อบอุ่นและมีคุณภาพ กิจกรรมในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนผู้สนใจในหลักสูตรได้เห็นสถานที่จริงบางส่วนที่นักศึกษาจะได้เข้าฝึกภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระบุว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร สนับสนุนภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปี 2563 ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการศึกษาแบบใหม่ตามมาตฐานสากล เน้นการสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ รู้จักคิด ค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศสนองพระปณิธานในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทั้งนี้กิจกรรมสำหรับนักเรียน มีการแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม(A และ B) กลุ่ม A จะอยู่ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรม ขณะที่ กลุ่ม B จะแบ่งทำกิจกรรม  “รักสุดใจ นายฉุกเฉิน” โดย พ.ต.ท.หญิง พลอยแก้ว ตัณฑ์แสงงาม กิจกรรม “Empowering Students in Surgery” โดยพ.ต.อ.ณัฏฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา กิจกรรม “I am A Doctor”
โดย พ.ต.อ.หญิง ยอดขวัญ อภิกุลชาติกิจ  มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจำนวนกว่า 150 คน ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมสนใจซักถามเป็นจำนวนมาก ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามฐานทุกคนได้ลองสวมเสื้อกาวน์ ฝึกวัดความดัน ฝึกเย็บแผลกับหนังเทียม สวมเสื้อผ่าตัด และได้ฝึกปั๊มหัวใจกับหุ่น สร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ขอบคุณข้อมูล พ.ต.อ.หญิง​ ศิริกุล​ กฤตพิทยบูรณ์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตำรวจ​

“ศูนย์กลางข่าวสาร​ ประสานฉับไว​ ใส่ใจประชาชน”