มีนบุรีดึงมวลชน อาสา”พิทักษ์นคร”      

 

ปัจจุบันสภาพสังคมเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพมหานคร เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนามากขึ้น ทั้งทางวัตถุสิ่งสาธารณูปโภค และบริโภค สิ่งแวดล้อมจากเดิมไปทุกด้าน ดังนั้นเมื่อมีความเจริญเข้ามาแทนที่ ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด เกิดขึ้นมากมาย แต่กำลังตำรวจมีน้อยในการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การเข้าถึงชุมชนหรือพื้นที่อาจทำได้น้อยลง เพราะตำรวจมีหน้าที่และภารกิจในหลายด้าน

ภาคประชาชน คือ คำตอบที่ภาครัฐต้องแสวงหาความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน คือ ความจำเป็นของงานตำรวจ กต.ตร.สน.จึงเป็นกระบวนการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับตำรวจได้ดีที่สุด  ดังนั้น ถ้า คณะกรรมการ กต.ตร.สน.ไหนมีความเข้มแข็ง รักใคร่สามัคคี ก็จะทำให้งานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเดินหน้าไปได้ด้วยดี และประสบผลสำเร็จตามที่วางไว้ ผลประโยชน์จะตกต่อสังคมและประชาชนมากกว่าตำรวจ

สำหรับ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ที่มีพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวนมาก  มีประชากรหลากหลายอาชีพ นับถือศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม เป็นมิติที่หลากหลาย นายบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธานกต.ตร.สน.มีนบุรี จึงร่วมกับ พ.ต.อ.สราวุธ จินดาคำ ผกก.สน.มีนบุรี ทำโครงการฝึกอบรม “อาสาพิทักษ์นคร” ขึ้น เพื่อต้องการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรต่างๆ ในชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจต่างๆ ของตำรวจ ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจได้ตามกฎหมาย เข้าร่วมการปฏิบัติในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การจราจร การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรับผิดชอบความสงบสุขของบ้านเมือง และสามารถขจัดปัญหาภายในชุมชนได้อย่างเพียงพอ

อาสาสมัครที่เข้าอบรม 300 คน จะคัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมายในแต่ละชุมชน ประกอบด้วย อาสาสมัครตำรวจบ้าน อาสาสมัครตำรวจชุมชน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครกู้ภัย กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง และพนักงานรักษาความปลอดภัย ไปอบรมความรู้ด้านกฎหมาย และบทบาทหน้าที่ของอาสาพิทักษ์นคร การสังเกตและจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย การแจ้งเหตุ การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และนันทนาการ พร้อมกับทัศนะศึกษาดูงาน

สมาชิกที่ผ่านการอบรมต้องเข้าร่วมปฏิบัติกับตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตามจุดสกัด ตามจุดตรวจ จุดล่อแหลมที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมสูงในพื้นที่ มีผลการตอบแทนเป็นสวัสดิการ หรือประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับสิทธิตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน  ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. 2551

การอบรมสมาชิก “อาสาพิทักษ์นคร” รุ่นแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เขตมีนบุรี และ นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ สมาชิกสภาผู้แทนนายบัญชา รัชตวุฒิมงคล ประธาน กต.ตร.สน.มีนบุรี กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ กต.ตร.ภาคประชาชน ในการร่วมดำเนินงานตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจ นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ท่ามกลางกระแสความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ที่เริ่มขยายตัวลงสู่พื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเขตมีนบุรี ที่ถือว่ามีศักยภาพในหลายด้าน ประกอบกับพื้นที่มีความหลากหลายของชุมชนเมือง การริเริ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่นี่ จึงเกิดขึ้นร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครองท้องถิ่นว่า น่าจะมีแนวทางอย่างไรออกมาช่วยแก้ปัญหาร่วมกันในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในพื้นที่

 

 

RELATED ARTICLES