เครือข่ายเยาวชน 6ประเทศลุ่มน้ำโขงดูงานป้องกันยาเสพติดปลุกพลังคนรุ่นใหม่

ที่ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รุ่น 2 (the 2 nd Youth Network on Drugs Prevention Program : YNDPP) ผู้แทนเยาวชนจาก 6 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา จีนและประเทศไทย ร่วมงานกว่า 36 คน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากนโยบายขอบรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการปัญหายาเสพติด  ตั้งเป็นโยบายหลักเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข มุ่งเน้นความสำคัญไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้เยาวชนได้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์ของยาเสพติดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 นี้ มีแนวคิดมุ่งเน้นให้เยาวชนจาก 6 ประเทศที่เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ จากการศึกษาดูงานยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และประเทศลาว รวมถึงการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด ตามบริบทของแต่ละประเทศ

โครงการจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน นำผู้แทนเยาวชนจาก 6 ประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ช่วงอายุระหว่าง 18 – 23 ปี เข้ารับการอบรมและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการป้องกันยาเสพติดในมุมมองของเยาวชนของแต่ละประเทศ พร้อมนำคณะผู้แทนเยาวชนนานาชาติเรียนรู้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของยาเสพติด ร่วมด้วยการศึกษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่จริงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้การดูเเลอย่างใกล้ชิดของคณะผู้ดำเนินโครงการฯ และนักวิชาการ วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมเดินทางไปกับคณะเยาวชนฯ  ในส่วนของสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล สบ 5 โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย

RELATED ARTICLES