“อยากให้ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ”

 

“น้อยหน่า”พรอรินทร์ สิทธิพล บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

“ตำรวจในอุดมคติของน้อยหน่า อยากให้ทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่หวังผลประโยชน์ เป็นกลางและเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้ค่ะ”

RELATED ARTICLES