“ส้มซ่า”สุชาดา นาคสกุล บัณฑิตคณะบริหารการโรงแรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

“หนูอยากเห็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง คอยให้ความช่วยเหลือยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสมเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ สมกับอุดมคติของตำรวจ”