ที่ห้องบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธี มอบอุปกรณ์และอบรมวิธีการตัดผมให้แก่ข้าราชการตำรวจ “สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล” วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เนื่องมาจากสมาคมแม่บ้านตำรวจตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเข้าใจถึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจ ภาระค่าใช้จ่ายของข้าราชการตำรวจ สมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อหวังว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เพื่อนข้าราชการตำรวจ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้เป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้

การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยาการจากโรงเรียนเสริมสวย อ.ทรัพย์ อ.ญาธิกา รุ่งขจรวงศ์ และคณะทีมงาน ข้าราชการตำรวจอารักขาและควบคุมฝูงชน ตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดผมมาร่วมเป็นวิทยากรในการตัดผม มี คุณสุดาพร วงษ์ปิ่น ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล  และคณะแม่บ้าน บช.น.1-9 เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้