พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บังคับการปฏิบัติการพิเศษ คุมทีมในหน่วยคอมมานโดลงพัฒนาพื้นที่หลังข้างอาคารของหน่วยบริเวณเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อปรับภูมิทัศน์ ปรับพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการพัฒนาข้าราชการในสังกัด นำหลักโคก-หนอง-นา โมเดล ได้น้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดการพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ
ขอบคุณภาพ : FB กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ-Commando